Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (de Voorwaarden ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website seoplaats.nl (de Website) en alle subdomeinen. De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden.
Het adres van Nummorum V.O.F. is Philipsstraat 5M 3833LC Leusden, met KvK-nummer: 65180178.
Als je een vraag hebt over deze voorwaarden of om een andere reden contact met ons op wil nemen kan dat door een mail te sturen naar info@seoplaats.nl

Artikel 1 - Algemeen

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de Website gebruikt of een van de andere aangeboden diensten.

 2. Wij hebben het recht de Voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze Voorwaarden van toepassing zal zijn.

 3. Afspraken die afwijken van deze Voorwaarden zijn alleen geldig als wij deze afspraken schriftelijk met je zijn overeengekomen.

 4. Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

 5. De voorwaarden blijven geldig tot 12 maanden na uitschrijving, in relatie tot Artikel 13.

Artikel 2 - Het Platform

 1. Het doel van de Website is om een platform te bieden waarbij ingeschreven adverteerders (waaronder ook media-agencies) een betaalde samenwerking aan kunnen gaan met de bij ons geregistreerde publishers. Hieronder valt het aanbieden van een workflow voor het opleveren van content, het doorzoekbaar en inzichtelijk maken van de bij ons ingeschreven publishers, het verwerken van betalingen van adverteerders en deze na aftrek van gerekende commissie uitbetalen aan publishers. (de "Dienst")

 2. Wij zijn geen partij bij de afspraken die gebruikers onderling maken. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de afspraken die je met andere gebruikers maakt.

 3. Wanneer je een conflict krijgt met een andere gebruiker moeten jullie dit conflict zelf oplossen.

Artikel 3 - Gebruiksregels van de Website

 1. Je mag de Website niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.

 2. Je mag het volgende niet via de Website verspreiden:

  • Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;

  • Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;

  • Ongevraagde reclame (spam);

  • Foute of misleidende informatie; en

  • Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.

 3. Je mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.

 4. Je bent verplicht om de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheim te houden en deze gegevens niet te misbruiken.

 5. Je mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

 6. Als je melding wilt maken van een gebruiker die de Website misbruikt kun je een bericht sturen naar info@seoplaats.nl

Artikel 4 - Beschikbaarheid van de Website

 1. Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de Website beschikbaar is.

 2. Wij garanderen niet dat Website foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de Website niet of niet veilig werkt.

 3. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op de Website.

Artikel 5 - Gebruikersaccount

 1. Je moet minstens 18 jaar oud zijn om een account aan te mogen maken.

 2. Je moet de inloggegevens van je account afschermen voor anderen en je wachtwoord geheim houden. Wij mogen ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met jouw account, door jou gedaan wordt of onder jouw toezicht gebeurt.

 3. Meld misbruik van uw account of gebruik zonder uw toestemming zo snel mogelijk en wijzig uw wachtwoord.

Artikel 6 - Prijzen en betaling

 1. Abonnementen worden voor een vast bedrag per maand of jaar aangeboden. Bij keuze voor een maand is een minimum afname van 3 maanden verplicht.

 2. De prijs van het abonnement wordt per de overeengekomen abonnements periode automatisch gefactureerd.

 3. Een abonnement duurt naar keuze van de gebruiker drie maanden of een jaar (12 maanden). Het abonnement is na de eerste stilzwijgende verlenging maandelijks op te zeggen.

Artikel 7 - Uitsluiting

Als wij vinden dat je de wet of deze voorwaarden overtreedt, kunnen wij je (deels) uitsluiten van de Dienst. Wij kunnen je ook (deels) uitsluiten van de Dienst als je niet op tijd of helemaal niet betaalt. We kunnen je bijvoorbeeld uitsluiten van de Dienst door:

 1. jouw account te verwijderen; en

 2. onderdelen van de Dienst voor je te blokkeren.

Artikel 8 - Geheimhouding

We zullen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk houden en opslaan in overeenstemming met ons privacybeleid. U kunt ons privacybeleid hier lezen https://www.seoplaats.nl/policy

Artikel 9 - Conflictoplossing

Wij zijn niet verplicht om te helpen bij conflicten tussen publisher en Adverteerder. Toch zullen wij ons inzetten om te helpen bij het oplossen van die conflicten.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

 1. directe of indirecte schade die je lijdt door het gebruiken van onze Website, ongeacht of de schadeclaim gebaseerd is op een garantieregeling, overeenkomsten of welk ander wettelijk principe dan ook;

 2. directe of indirecte schade die je lijdt door (verkeerde) informatie op de Website, ongeacht of die informatie van ons komt of van derde partijen;

 3. schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de Website, om redenen die buiten onze macht liggen.

Artikel 11 - Vrijwaring

Door de Website te gebruiken, vrijwaar je ons voor aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen van derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking sluit niet onze aansprakelijkheid uit in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 12 - Intellectueel eigendom

 1. Alle handelsmerkrechten, auteursrechten, databaserechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard voortkomend uit de Website samen met de onderliggende softwarecode, zijn exclusief eigendom van Nummorum V.O.F.

 2. Nummorum V.O.F. verleent u hierbij een wereldwijde, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, royaltyvrije en herroepbare licentie voor het gebruik van de Website voor persoonlijk gebruik in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

 3. Door onze website te gebruiken, geeft u ons een, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare en wereldwijde licentie voor het gebruik van alle inhoud die u op de website uploadt.

 4. Door de Website te gebruiken, verklaar je dat:

  • je het (intellectueel) eigendom hebt over informatie en media die je uploadt op de Website; of

  • je bevoegd bent om de media of informatie die je uploadt, te delen en aan ons in licentie te geven.

Artikel 13 - Exclusiviteit

Na het aangaan van een samenwerking tussen adverteerder en publisher is het, gedurende een periode van een jaar (12 maanden) na aanvang van de samenwerking, voor beide partijen niet toegestaan om zonder tussenkomst van SEOplaats een betaalde, hetzij monetair of in natura, samenwerking op het gebied van content aan te gaan.

Artikel 14 - Toepasselijk recht

Nederlandse wet

Artikel 15 - Geschillen

Als er een geschil ontstaat tussen jou en ons, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Amsterdam bevoegd om over het geschil te oordelen.